Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Management-Induced Changes To Soil Organic Carbon In China

Xin Zhao, Ran Zhang, Jian-Fu Xue, Chao Pu, Xiang-Qian Zhang, Sheng-Li Liu, Fu Chen, Rattan Lal, Hai-Lin Zhang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share