Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Tuning The Photo-physical Properties Of BODIPY Dyes: Effects Of 1, 3, 5, 7- Substitution On Their Optical And Electrochemical Behaviours

Jiayu Tao, Dan Sun, Lei Sun, Zhengzheng Li, Bo Fu, Jian Liu, Lei Zhang, Shifa Wang, Yuanyuan Fang, Haijun Xu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share