Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Conductance Measurement Of Carboxylic Acids Binding To Palladium Nanoclusters By Electrochemical Jump-to-contact STM Break Junction

Ya-Hao Wang, Xiao-Yi Zhou, Yan-Yan Sun, Di Han, Ju-Fang Zheng, Zhen-Jiang Niu, Xiao-Shun Zhou

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share