Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Silica Optical Fiber Doped With Yttrium Aluminosilicate Nanoparticles For Supercontinuum Generation

Tonglei Cheng, Meisong Liao, Xiaojie Xue, Jiang Li, Weiqing Gao, Xia Li, Danping Chen, Shupei Zheng, Yubai Pan, Takenobu Suzuki, Yasutake Ohishi

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share