Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

AcOH-catalyzed Aza-Michael Addition/N-nitrosation: An Efficient Approach To CF2HCH2-containing N-nitrosoamines

Jian-Shu Wang, Jing Shan, Mei Bai, Bao-Dong Cui, Nan-Wei Wan, Yun-Si Wang, Wen-Yong Han, Yong-Zheng Chen

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share