Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Hydrophobic Poly (amino Acid) Modified PEI Mediated Delivery Of Rev-casp-3 For Cancer Therapy

Chunling Fu, Lin Lin, Hengliang Shi, Daxue Zheng, Wei Wang, Shiqian Gao, Yifei Zhao, Huayu Tian, Xiaojuan Zhu, Xuesi Chen

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share