Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Simultaneous Aerobic Denitrification And Cr(VI) Reduction By Pseudomonas Brassicacearum LZ-4 In Wastewater

Xuan Yu, Yiming Jiang, Haiying Huang, Juanjuan Shi, Kejia Wu, Pengyun Zhang, Jianguo Lv, Hongli Li, Huan He, Pu Liu, Xiangkai Li

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share