Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Visual Detection Of Mixed Organophosphorous Pesticide Using QD-AChE Aerogel Based Microfluidic Arrays Sensor

Tao Hu, Jian Xu, Yi Ye, Yu Han, Xiao Li, Zhen Wang, Dongke Sun, Yunlong Zhou, Zhonghua Ni

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share