Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Photo-triggered And Photo-calibrated Nitric Oxide Donor: Rational Design, Spectral Characterizations, And Biological Applications

Haihong He, Yuxin Liu, Zhongneng Zhou, Chunlei Guo, Hong-Yin Wang, Zhuang Wang, Xueli Wang, Ziqian Zhang, Fu-Gen Wu, Haolu Wang, Daijie Chen, Dahai Yang, Xiaowen Liang, Jinquan Chen, Shengmin Zhou, Xin Liang, Xuhong Qian, Youjun Yang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share