Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Inferring Chinese Surnames With Y-STR Profiles

Cheng-Min Shi, Changzhen Li, Liang Ma, Lianjiang Chi, Jing Zhao, Wuzhou Yuan, Zhendiao Zhou, Jiang-Wei Yan, Hua Chen

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share