Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Magnetic Hyaluronic Acid Nanospheres Via Aqueous Diels–Alder Chemistry To Deliver Dexamethasone For Adipose Tissue Engineering

Yang Jia, Ming Fan, Huinan Chen, Yuting Miao, Lian Xing, Bohong Jiang, Qifan Cheng, Dongwei Liu, Weikang Bao, Bin Qian, Jionglu Wang, Xiaodong Xing, Huaping Tan, Zhonghua Ling, Yong Chen

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share