Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Megakaryocyte Potentiating Factor As A Tumor Marker Of Malignant Pleural Mesothelioma: Evaluation In Comparison With Mesothelin

Kota Iwahori, Tadashi Osaki, Satoshi Serada, Minoru Fujimoto, Hidekazu Suzuki, Yoshiro Kishi, Akihito Yokoyama, Hironobu Hamada, Yoshihiro Fujii, Kentaro Yamaguchi, Tomonori Hirashima, Kaoru Matsui, Isao Tachibana, Yusuke Nakamura, Ichiro Kawase, Tetsuji Naka

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share