Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Influence And Interaction Of Genetic, Cognitive, Neuroendocrine And Personalistic Markers To Antidepressant Response In Chinese Patients With Major Depression

Yan Bi, Decheng Ren, Zhenming Guo, Gaini Ma, Fei Xu, Zhixuan Chen, Lin An, Naixin Zhang, Lei Ji, Fan Yuan, Liangjie Liu, Binyin Hou, Fengping Yang, Shunying Yu, Zhenghui Yi, Yifeng Xu, Lin He, Xueli Sun, Zaiquan Dong, Shaochang Wu, Longyou Zhao, Changqun Cai, Xingwang Li, Tao Yu, Yi Shi, Guang He

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy