Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Thalamic And Striato-pallidal Volumes In Schizophrenia Patients And Individuals At Risk For Psychosis: A Multi-atlas Segmentation Study

Tsutomu Takahashi, Sakiko Tsugawa, Shinichiro Nakajima, Eric Plitman, M. Mallar Chakravarty, Fumi Masuda, Masataka Wada, Shin Kurose, Ryo Ochi, Karin Matsushita, Daiki Sasabayashi, Mihoko Nakamura, Yumiko Nishikawa, Yoichiro Takayanagi, Shimako Nishiyama, Yuko Higuchi, Yuko Mizukami, Atsushi Furuichi, Mikio Kido, Ryota Hashimoto, Kyo Noguchi, Shinya Fujii, Masaru Mimura, Yoshihiro Noda, Michio Suzuki

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy