Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Surface Modification On Solution Processable ZrO2 High-k Dielectrics For Low Voltage Operations Of Organic Thin Film Transistors

Wenqiang He, Wenchao Xu, Qiang Peng, Chuan Liu, Guofu Zhou, Sujuan Wu, Min Zeng, Zhang Zhang, Jinwei Gao, Xingsen Gao, Xubing Lu, J.-M. Liu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share