Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Practical Synthesis Of Chiral Emopamil Left Hand As A Bioactive Motif

Teiji Kimura, Noboru Yamamoto, Yuichi Suzuki, Koki Kawano, Yoshihiko Norimine, Koichi Ito, Satoshi Nagato, Yoichi Iimura, Masahiro Yonaga

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share