Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Single Molecule Conductance Of Carboxylic Acids Contacting Ag And Cu Electrodes

Zheng-Lian Peng, Zhao-Bin Chen, Xiao-Yi Zhou, Yan-Yan Sun, Jing-Hong Liang, Zheng-Jiang Niu, Xiao-Shun Zhou, Bing-Wei Mao

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share