Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Laser-Induced Formation Of Metal−Molecule−Metal Junctions Between Au Nanoparticles As Probed By Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

Guo-Kun Liu, Juan Hu, Peng-Cheng Zheng, Guo-Li Shen, Jian-Hui Jiang, Ru-Qin Yu, Yan Cui, Bin Ren

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share