Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Critical Strain For Shish-Kebab Formation

Tingzi Yan, Baijin Zhao, Yuanhua Cong, Yuye Fang, Shiwang Cheng, Liangbin Li, Guoqiang Pan, Zijian Wang, Xiuhong Li, Fenggang Bian

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share