Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Tannic Acid/Fe3+/Ag Nanofilm Exhibiting Superior Photodynamic And Physical Antibacterial Activity

Ziqiang Xu, Xiuhua Wang, Xiangmei Liu, Zhenduo Cui, Xianjin Yang, Kelvin Wai Kwok Yeung, Jonathan Chiyuen Chung, Paul K. Chu, Shuilin Wu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share