Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Using A Single Electrospun Polymer Nanofiber To Enhance Carrier Mobility In Organic Field-Effect Transistors Toward Nonvolatile Memory

Pei-Zhen Jian, Yu-Cheng Chiu, Han-Sheng Sun, Tzu-Ying Chen, Wen-Chang Chen, Shih-Huang Tung

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share