Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

The Chemokine Receptor CXCR4 Is Essential For Vascularization Of The Gastrointestinal Tract

Kazunobu Tachibana, Seiichi Hirota, Hisashi Iizasa, Hisahiro Yoshida, Kenji Kawabata, Yuki Kataoka, Yukihiko Kitamura, Kouji Matsushima, Nobuaki Yoshida, Shin-ichi Nishikawa, Tadamitsu Kishimoto, Takashi Nagasawa

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share