Online citations, reference lists, and bibliographies.
Please confirm you are human
(Sign Up for free to never see this)
← Back to Search

BAP1 Links Metabolic Regulation Of Ferroptosis To Tumour Suppression

Yilei Zhang, Jiejun Shi, Xiaoguang Liu, Li Feng, Zihua Gong, Pranavi Koppula, Kapil Sirohi, Xu Li, Yongkun Wei, Hyemin Lee, Li Zhuang, Gang Chen, Zhen-Dong Xiao, Mien-Chie Hung, Junjie Chen, Peng Huang, Wei Li, Boyi Gan

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share