Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Broadband Gradient Impedance Matching Using An Acoustic Metamaterial For Ultrasonic Transducers

Zheng Li, Dan-Qing Yang, Shi-Lei Liu, Si-Yuan Yu, Ming-Hui Lu, Jie Zhu, Shan-Tao Zhang, Ming-Wei Zhu, Xia-Sheng Guo, Hao-Dong Wu, Xin-Long Wang, Yan-Feng Chen

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share