Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Controlling Charge Transport In Single Molecules Using Electrochemical Gate

Xiulan Li, Bingqian Xu, Xiaoyin Xiao, Xiaomei Yang, Ling Zang, Nongjian Tao

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share