Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Superhydrophobic Conjugated Microporous Polymers For Separation And Adsorption

An Li, Han-Xue Sun, Da-Zhi Tan, Wen-Jie Fan, Shu-Hao Wen, Xiao-Juan Qing, Gui-Xian Li, Shi-You Li, Wei-Qiao Deng

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share