Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Polydopamine-coated Nanofibrous Mats As A Versatile Platform For Producing Porous Functional Membranes

Haowei Yang, Yue Lan, Wei Zhu, Weina Li, Dan Xu, Jiecheng Cui, Dezhong Shen, Guangtao Li

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share