Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Europium(iii) Based Metal–organic Framework: Bifunctional Properties Related To Sensing And Electronic Conductivity

Zhaomin Hao, Guocheng Yang, Xuezhi Song, Min Zhu, Xing Meng, Shuna Zhao, Shuyan Song, Hongjie Zhang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share