Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Carbon Nanotubes: Biomaterial Applications

Naoto Saito, Yuki Usui, Kaoru Aoki, Nobuyo Narita, Masayuki Shimizu, Kazuo Hara, Nobuhide Ogiwara, Koichi Nakamura, Norio Ishigaki, Hiroyuki Kato, Seiichi Taruta, Morinobu Endo

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share