Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Design, Synthesis And Biological Evaluation Of 1-phenanthryl-tetrahydroisoquinoline Derivatives As Novel P21-activated Kinase 4 (PAK4) Inhibitors

Shuai Song, Xiaodong Li, Jing Guo, Chenzhou Hao, Yan Feng, Bingyu Guo, Tongchao Liu, Qiaoling Zhang, Zhen Zhang, Ruijuan Li, Jian Wang, Bin Lin, Feng Li, Dongmei Zhao, Maosheng Cheng

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share

Following the screening of an in-house natural product database, 1-phenanthryltetrahydroisoquinoline analogues were synthesized as novel PAK4 inhibitors.