Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Fishing-Mode Tip-enhanced Raman Spectroscopy (FM-TERS) For Studying Single-Molecule Junctions

Zheng Liu, Zhao-Bin Chen, Song-Yuan Ding, Xiang Wang, Jing-Hua Tian, Yin Wu, Bing-Wei Mao, Xin Xu, Bin Ren, Zhong-Qun Tian, P. M. Champion, L. D. Ziegler

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share