Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Knockdown Of N-Acetylglucosaminyl Transferase V Ameliorates Hepatotoxin-Induced Liver Fibrosis In Mice

Junyu Liu, Zhengping Zhang, Xiaolong Tu, Jialin Liu, Haiyan Zhang, Jingcheng Zhang, Yuhui Zang, Jie Zhu, Jiangning Chen, Lei Dong, Junfeng Zhang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share