Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

BRITTLE CULM1, Which Encodes A COBRA-Like Protein, Affects The Mechanical Properties Of Rice Plants

Yunhai Li, Qian Qian, Yihua Zhou, Meixian Yan, Lei Sun, Mu Zhang, Zhiming Fu, Yonghong Wang, Bin Han, Xiaoming Pang, Mingsheng Chen, Jiayang Li

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share