Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Surface Plasmon-Modulated Fluorescence On 2D Metallic Silver Gratings

Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Jiang-Lin Du, Xu-Lin Zhang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share