Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Development Of A KNN Ceramic-Based Lead-Free Linear Array Ultrasonic Transducer

Zhiqiang Zhang, Ruimin Chen, Bo Wang, Tianfu Zhang, Min Su, Rong Liu, Jiaxing Yang, Xiaodong Cao, Yongxiang Li, Hairong Zheng, K. Kirk Shung, Mark S. Humayun, Qifa Zhou, Weibao Qiu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share