Online citations, reference lists, and bibliographies.
Please confirm you are human
(Sign Up for free to never see this)
← Back to Search

Ulinastatin Shows Preventive Effect On Post-endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis In A Multicenter Prospective Randomized Study

Hirofumi Fujishiro, Kyoichi Adachi, Tomonori Imaoka, Tomoyuki Hashimoto, Naruaki Kohge, Nobuyuki Moriyama, Hiroshi Suetsugu, Kousaku Kawashima, Yoshinori Komazawa, Norihisa Ishimura, Shunji Ishihara, Yuji Amano, Yoshikazu Kinoshita

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share