Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Effects Of Silver Nanoparticles On Nitrification And Associated Nitrous Oxide Production In Aquatic Environments

Yanling Zheng, Lijun Hou, Min Liu, Silvia E. Newell, Guoyu Yin, Chendi Yu, Hongli Zhang, Xiaofei Li, Dengzhou Gao, Juan Gao, Rong Wang, Cheng Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share