Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Comparison Of The Transcriptome Of Drosophila Melanogaster In Response To Entomopathogenic Fungus, Ionizing Radiation, Starvation And Cold Shock

Alexey Moskalev, Svetlana Zhikrivetskaya, George Krasnov, Mikhail Shaposhnikov, Ekaterina Proshkina, Dmitry Borisoglebsky, Anton Danilov, Darya Peregudova, Irina Sharapova, Eugenia Dobrovolskaya, Ilya Solovev, Nadezhda Zemskaya, Lyubov Shilova, Anastasia Snezhkina, Anna Kudryavtseva

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share