Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Novel Poly(ε-caprolactone)-Pluronic-Poly(ε-caprolactone) Grafted Polyethyleneimine(PCFC-g-PEI), Part 1, Synthesis, Cytotoxicity, And In Vitro Transfection Study

Shuai Shi, QingFa Guo, Bing Kan, ShaoZhi Fu, XiuHong Wang, ChangYang Gong, HongXin Deng, Feng Luo, Xia Zhao, YuQuan Wei, ZhiYong Qian

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share