Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Rice EARLY SENESCENCE 2, Encoding An Inositol Polyphosphate Kinase, Is Involved In Leaf Senescence

Shenglong Yang, Guonan Fang, Anpeng Zhang, Banpu Ruan, Hongzhen Jiang, Shilin Ding, Chaolei Liu, Yu Zhang, Noushin Jaha, Peng Hu, Zhengjin Xu, Zhenyu Gao, Jiayu Wang, Qian Qian

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share