Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

An Outbreak Of Epidemic Keratoconjunctivitis Caused By Human Adenovirus Type 8 In Primary School, Southwest China

Duo Li, Jie-Nan Zhou, Hong Li, Cun-Ying He, Qing-Shan Dai, Xiang-Lan Li, Jian-Fang He, Hong He, Ming-Bao Li, L I-Li Jiang, Yao-Yao Chen, Wen Xu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share