Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Synthesis Of Novel Galactose Functionalized Gold Nanoparticles And Its Radiosensitizing Mechanism

Chuan-dong Zhu, Qin Zheng, Li-xue Wang, Han-Feng Xu, Jin-long Tong, Quan-an Zhang, Yuan Wan, Jian-qing Wu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share