Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Decline In Topsoil Microbial Quotient, Fungal Abundance And C Utilization Efficiency Of Rice Paddies Under Heavy Metal Pollution Across South China

Yongzhuo Liu, Tong Zhou, David Crowley, Lianqing Li, Dawen Liu, Jinwei Zheng, Xinyan Yu, Genxing Pan, Qaiser Hussain, Xuhui Zhang, Jufeng Zheng

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share