Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Effect Of Licochalcone A On Growth And Properties Of Streptococcus Suis

Huaijie Hao, Wenjia Hui, Peng Liu, Qingyu Lv, Xiaotao Zeng, Hua jiang, Yanzi Wang, Xin Zheng, Yuling Zheng, Jianchun Li, Xuyu Zhou, Yongqiang Jiang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share