Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Comparison Of Shape Quantification Methods For Genomic Prediction, And Genome-wide Association Study Of Sorghum Seed Morphology

Lisa Sakamoto, Hiromi Kajiya-Kanegae, Koji Noshita, Hideki Takanashi, Masaaki Kobayashi, Toru Kudo, Kentaro Yano, Tsuyoshi Tokunaga, Nobuhiro Tsutsumi, Hiroyoshi Iwata

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share