Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

SIRT 5 Inhibits Peroxisomal ACOX 1 To Prevent Oxidative Damage And Is Downregulated In Liver Cancer

Xiu‐Fei Chen, Meng‐Xin Tian, Ren‐Qiang Sun, Meng‐Li Zhang, Li‐Sha Zhou, Lei Jin, Lei‐Lei Chen, Wen‐Jie Zhou, Kun‐Long Duan, Yu‐Jia Chen, Chao Gao, Zhou‐Li Cheng, Fang Wang, Jin‐Ye Zhang, Yi‐Ping Sun, Hong‐Xiu Yu, Yu‐Zheng Zhao, Yi Yang, Wei‐Ren Liu, Ying‐Hong Shi, Yue Xiong, Kun‐Liang Guan, Dan Ye

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy