Online citations, reference lists, and bibliographies.
Please confirm you are human
(Sign Up for free to never see this)
← Back to Search

GENÇ YETİŞKİNLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

M. Yüksel, Ayşe Çini, Büşra Yasak
Published 2020 ·

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share
Bu arastirmada , genc yetiskinlerin sosyal medya bagimliligi, yalnizlik ve yasam doyumu duzeyleri arasindaki iliskinin belirlenmesi ve bu iliskinin cinsiyet, yas, medeni durum, sosyoekonomik duzey degiskenlerine gore farklilasip farklilasmadigini ortaya koymak amaclanmistir.Arastirmada iliskisel tarama yontemi kullanilmistir.Arastirmanin calisma grubunu 531 genc yetiskin olusturmaktadir. Katilimcilara Sosyal Medya Bagimliligi Olcegi, U.C.L.A. Yalnizlik Olcegi, Yasam Doyumu Olcegi ve Kisisel Bilgi Formu uygulanmistir.Verilerin analizinde Spearman Brown sira farklari korelasyonu, bagimsiz orneklem t testi ve tek yonlu varyans analizi (ANOVA) yapilmistir.Arastirmada bulgularina gore katilimcilarin sosyal medya bagimlilik, yasam doyumu ve yalnizlik duzeylerinin cinsiyet ve medeni duruma gore manidar olarak farklilastigi tespit edilmistir. Yalnizlik ve yasam doyumu arasinda negatif yonde, sosyal medya arasinda pozitif yonde manidar bir iliski bulunmustur. yasam doyumu
This paper references
Üstün Zekâlı Ergenlerde Yalnızlık ve Yaşam Doyumu İlişkisi
Üzeyir Oğurlu (2016)
Social media and loneliness
PittmanMatthew (2016)
LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN İYİLİK HALLERİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gülden Çağir (2010)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişinin İncelenmesi
C. Şahin (2016)
10.24289/IJSSER.279705
The research of the level of social media addiction of university students
M. Gazi (2017)
10.1016/J.CHILDYOUTH.2013.01.001
The relationship between problematic internet use and interpersonal cognitive distortions and life satisfaction in university students
Çigdem Berber Çelik (2013)
ADOPTION OF SOCIAL NETWORKS AND LONELINESS SITUATIONS OF CANDIDATE TEACHERS
D. Bayraktar (2013)
10.16878/gsuilet.500860
Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: “Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması”
Şükrü Balcı (2018)
10.1108/QMR-06-2013-0041
Why people use social media: a uses and gratifications approach
Anita Whiting (2013)
10.18094/SI.99029
SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE AİLE İLETİŞİMİ: ÇANAKKALE'DE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ümit Demir (2016)
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi
Umut Davut Başoğlu (2017)
10.1007/s11126-018-9614-3
Effect of Abstinence from Social Media on Time Perception: Differences between Low- and At-Risk for Social Media “Addiction” Groups
Ofir Turel (2018)
10.19126/SUJE.40198
Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık
U. Doğan (2016)
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YALNIZLIK VE NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİĞİ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Buse Şafak (2019)
10.14486/INTJSCS444
A Quantitative Research on the Level of Social Media Addiction among Young People in Turkey
Ali Kırık (2015)
10.18505/CUID.406750
Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı
Yahya Turan (2018)
10.1016/j.addbeh.2016.03.006
The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey.
C. S. Andreassen (2017)
10.1177/0143034306073411
Academic Correlates of Children and Adolescents' Life Satisfaction
Shannon M. Suldo (2006)
İnternet bağimliliği: Yalnizlik ve kişilerarasi ilişki tarzlari açisindan bir değerlendirme
Durak Batigün (2010)
10.1007/S12187-010-9082-2
Stability and Predictive Validity of the Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale
E. Huebner (2011)
10.1037/adb0000160
The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study.
Cecilie Schou Andreassen (2016)
10.17679/IUEFD.17306122
Problemli Facebook Kullanımında Sosyal ve Duygusal Yalnızlığın Rolü
B. Çapan (2016)
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Meliha Tuzgöl Dost (2007)
10.1007/S12232-017-0290-7
Media use and life satisfaction: the moderating role of social events
Bartosz Wilczek (2018)
10.1016/J.PAID.2017.04.039
Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction
D. Blackwell (2017)
10.1177/0894439316660340
The Relations Among Social Media Addiction, Self-Esteem, and Life Satisfaction in University Students
Nazir S. Hawi (2017)
10.1080/00224545.2019.1578725
Social media addiction and social media reactions: The implications for job performance
Suzanne Zivnuska (2019)
10.17051/IO.38688
Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık
Suphi Önder Bütüner (2008)
The impact of social media use on academic performance among university students: a pilot study
W. Al-Rahmi (2013)
10.14687/ijhs.v11i1.2727
İnternet bağımlılığının bağlanma stilleri, kişilik özellikleri, yalnızlık ve yaşam doyumu ile ilişkisi
Ü. Morsünbül (2014)
10.17860/MERSINEFD.290711
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki
O. Cakir (2017)
ERGENLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI, YALNIZLIK VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ YORDAYICI İLİŞKİLER
Zeynep Türkel (2019)
10.1111/sjop.12049
Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: a cross-sectional study among Turkish university students.
Bahadir Bozoglan (2013)
10.1007/S11205-010-9694-4
The Mediator Roles of Life Satisfaction and Self-Esteem between the Affective Components of Psychological Well-Being and the Cognitive Symptoms of Problematic Internet Use
Emre Senol-Durak (2011)
10.1111/AJPY.12236
Disordered social media use and risky drinking in young adults: Differential associations with addiction‐linked traits
M. Lyvers (2019)
10.1080/21642850.2014.902316
Predicting Internet risks: a longitudinal panel study of gratifications-sought, Internet addiction symptoms, and social media use among children and adolescents
Louis Leung (2014)
10.1007/S41347-017-0033-3
Loneliness and Social Media Use among Religious Latter-Day Saint College Students: an Exploratory Study
R. Wright (2018)
Sosyal medya kullanım özelliklerinin kişilik yapılanmaları, yaşam doyumu ve depresyon açısından incelenmesi
Ezgi Çayırlı (2017)
10.12973/EDUPIJ.2016.52.2
Relationship between Impulsivity, Social Media Usage and Loneliness
M. Savci (2016)
10.14520/ADYUSBD.849
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM AMAÇLARININ VE SOSYAL AĞLARI BENİMSEME DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Haluk Tanrıverdi (2014)
Bir serbest zaman etkinliği olarak üniversite öğrencilerinin internet kullanımı ile yalnızlık arasındaki ilişki: Cumhuriyet Üniversitesi örneği
Enderhan Karakoç (2013)
10.1016/j.chb.2016.03.084
Social media and loneliness: Why an Instagram picture may be worth more than a thousand Twitter words
Matthew Pittman (2016)Semantic Scholar Logo Some data provided by SemanticScholar