Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Territrem And Butyrolactone Derivatives From A Marine-Derived Fungus Aspergillus Terreus

Xu-Hua Nong, Yi-Fei Wang, Xiao-Yong Zhang, Mu-Ping Zhou, Xin-Ya Xu, Shu-Hua Qi

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share