Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Plant Endophyte PLFAs Polymorphism In Huanglongbing-affected Red Pomelo Plant

Xue-Fang ZHENG, Bo LIU, Da-Guang SUN, Yu-Jing ZHU, Yong-Ping DUAN, Yu-Lu XIA, Chuan-Qing RUAN, Rong-Feng XIAO

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share