Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Long-Term Effect Of Botulinum Toxin In The Treatment Of Benign Essential Blepharospasm And Hemifacial Spasm

M. Akdemir, S. C. Ugurbas, S. H. Uǵurbaş
Published 2015 · Medicine

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share
Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Mehmet Orçun Akdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye Tel.: +90 372 261 29 72 E-posta: doktorcun@yahoo.com Geliş Tarihi/Received: 29.11.2013 Kabul Tarihi/Accepted: 24.06.2014 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde uzun süreli botulinum toksin A (BTA) enjeksiyonu uyguladığımız benign esansiyel blefarospazm (BEB) ve hemifasiyal (HFS) spazm tanılı hastalarda erken ve geç dönem ilaç dozları ile iyilik süreleri karşılaştırıldı. Ge reç ve Yön tem: BEB ve HFS tanısı nedeniyle BTA tedavisi alan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. On enjeksiyon ve üstü tedavi alan, düzenli takipli 12 hasta çalışmaya dahil edildi. İlk 5 enjeksiyon ve son 5 enjeksiyon dozları ile iyilik süreleri karşılaştırıldı. Bulgular: On iki hastanın 6’sı BEB (4 kadın, 2 erkek), 6’sı ise HFS (5 kadın, 1 erkek) nedeniyle tedavi almıştı. Hastaların ortalama takip süresi tüm hastalarda 66,17 ay, BEB grubunda 51,83 ay, HFS grubunda ise 90,33 ay idi. Ortalama tedavi dozu BEB grubunda 40,79 U, HFS grubunda 29,07 U idi. Tedavi sonrası iyilik süreleri değerlendirildiğinde, BEB grubunda ilk 5 enjeksiyon sonrası iyilik süreleri ortalaması 16,1 hafta iken, son 5 enjeksiyon sonrası ortalama iyilik süresi 18,9 hafta idi (p=0,172). HFS grubunda ise ilk 5 enjeksiyon sonrası iyilik süresi 23,6 hafta iken son 5 enjeksiyon sonrası iyilik süresi 23,0 hafta idi (p=0,463). BEB grubunda son 5 enjeksiyon sonrası iyilik süresinde, ilk 5 enjeksiyon sonrası iyilik süresine göre 2,7 hafta artış saptandı. Sonuç: BTA enjeksiyonu BEB ve HFS hastaları için güvenli, etkili bir tedavi yöntemidir. Enjeksiyon dozları uzun dönemde değişmemekle beraber tedavi sonrası iyilik süresi HFS grubunda değişmemişken, BEB hastalarında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da iyilik süresinde uzama olmuştur. (Turk J Ophthalmol 2015; 45: 9-13) Anah tar Ke li me ler: Blephrospazm, botulinum toksin, hemifasiyal spazm
This paper references
10.1016/0002-9394(85)90797-4
Sequelae of botulinum toxin injection.
R. Lingua (1985)
10.1002/MDS.870090216
Development of resistance to botulinum toxin type A in patients with torticollis
P. Greene (1994)
Botulinum Toksinin Blefarospazm ve Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Kullanımı
D. Yüksel (2009)
Hemifasiyal spazm ve blefarospazm tedavisinde Botilinum toksin A ile kimyasal denervasyonun etkinliği
F Çiftçi (2005)
10.1016/S0161-6420(95)30757-9
Long-term changes in duration of relief with botulinum toxin treatment of essential blepharospasm and hemifacial spasm.
J. Ainsworth (1995)
Blefarospazm ve Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulaması
P. Aydın (2000)
Ophthalmologic use of botulinum A exotoxin.
J. Carruthers (1985)
10.1002/mds.10252
Long‐term efficacy of botulinum toxin A in treatment of various movement disorders over a 10‐year period
G. Hsiung (2002)
10.1016/S0161-6420(87)33337-8
Use of botulinum toxin in the treatment of one hundred patients with facial dyskinesias.
J. Mauriello (1987)
10.1093/BRAIN/108.3.593
Pathophysiology of blepharospasm and oromandibular dystonia.
A. Berardelli (1985)
10.1111/ceo.12165
Long‐term efficacy and safety of botulinum toxin A injections to treat blepharospasm and hemifacial spasm
Osama H. Ababneh (2014)
10.1016/0165-3806(94)90047-7
Botulinum A toxin stimulates neurite branching in nerve-muscle cocultures.
P. H. Bonner (1994)
Botulinum toxin: from poison to remedy.
K. R. Kessler (1997)
10.1016/S0002-9394(14)77954-1
The use of botulinum toxin in blepharospasm.
N. Shorr (1985)
10.1136/jnnp.64.6.751
Long term results of botulinum toxin type A (Dysport) in the treatment of hemifacial spasm: a report of 175 cases
S. Jitpimolmard (1998)
10.1017/S0317167100027748
Botulinum toxin injections in the treatment of blepharospasm, hemifacial spasm, and eyelid fasciculations.
S. Kraft (1988)
10.1016/S0002-9394(03)00075-8
Quantitative changes in botulinum toxin a treatment over time in patients with essential blepharospasm and idiopathic hemifacial spasm.
M. Snir (2003)
10.1002/mds.20376
Long‐term botulinum toxin efficacy, safety, and immunogenicity
Nicte I. Mejia (2005)
ESANSİYEL BLEFAROSPAZMA BAĞLI FONKSİYONEL KÖRLÜĞÜN KİMYASAL DENERVASYONLA TEDAVİSİ
E. Başar (2003)
10.1002/ANA.410130406
Blepharospasm and orofacial‐cervical dystonia: Clinical and pharmacological findings in 100 patients
J. Jankovic (1983)
Esanisyel blefarospazma bağlı fonksiyonel körlüğün kimyasal denervasyonla tedavisi
E Başar (2003)
10.1016/S0008-4182(01)80084-3
Botulinum toxin for blepharospasm and hemifacial spasm: stability of duration of effect and dosage over time.
G. Drummond (2001)
10.1097/01.iio.0000167238.26526.a8
Benign Essential Blepharospasm
J. McCann (2005)
10.1016/j.ajo.2013.02.001
Long-term botulinum toxin treatment of benign essential blepharospasm, hemifacial spasm, and Meige syndrome.
C. Czyz (2013)
10.1177/112067210301300401
Treatment of Blepharospasm with Botulinum Neurotoxin Type A: Long-Term Results
P. Calace (2003)This paper is referenced by
Semantic Scholar Logo Some data provided by SemanticScholar